ÜCRETSÝZ Casino yazýlýmý için BURAYA týklayýnýz.

 

Cyber Caribbean Stud Poker Kurallarý   

 

OYNAMAK ÝÇÝN ::
Cyber Caribbean Stud Poker daha yüksek eller için olasýlýklarýn ödendiði beþ kaðýtlý bir pokerdir. Bir oyuncu ante kutusuna para sürerek oyuna baþlar. Oyuncuya beþ kart daðýtýlýrken, daðýtýcýya da dört kapalý ve bir açýk kart daðýtýlýr. Oyuncu daha sonra elleri deðerlendirir ve iki seçenekten birini tercih eder:


1. Fold (Kapat) - bir oyuncu ortaya sürdüðü parayý kaybeder VEYA
2. Play (Oyna ) - oyuncu “ante”ye sürülmüþ olan paranýn iki katý olmasý gereken ilave parayý ortaya sürer.

Daha sonra daðýtýcý elini açar ve eðer hala oyunda ise oyuncunun eli ile karþýlaþtýrýr. Ancak daðýtýcýnýn elinde en az bir As/Papaz veya daha iyi bir kaðýt olmalýdýr. Eðer daðýtýcý bunu gösteremezse, oyuncu sürdüðü kadar parayý geri alýr . Eðer daðýtýcýnýn elinde bir As/Papaz veya daha iyi bir kaðýt varsa, oyuncu ante üzerindeki sürülmüþ olan her iki parayý da (pot) kaybeder. Eðer oyuncunun eli daðýtýcýnýn elinden daha iyi ise, oyuncu ante üzerinden tam para ve iddia için sürülmüþ olan para üzerinden bir ikramiye kazanýr. Bu aþaðýdaki tabloda belirtilmiþtir.
 
Bir per veya altý 1 ’dan 1’e
Ýki Per 2 ’dan 1’e
Üçlü 3 ’dan 1’e
Kent 4 ’dan 1’e
Flaþ 5 ’dan 1’e
Ful 7 ’dan 1’e
Kare 20 ’dan 1’e
Sýralý Flaþ 50 ’dan 1’e
Flaþ Royal 100 ’dan 1’e

PROGRESSIVE JACKPOT (ARDIÞIL BÜYÜK ÖDÜL):

Oyuncu ardýþýk büyük ödül seçeneðine katýlabilir.

Geçerli ödül miktarý tablonun sol üstündeki göstergede belirtilir.

Ardýþýk büyük ödül için ortaya sürülecek para el baþýna 1.00$’dýr. Poker elinin sonucundan baðýmsýz olarak, Ardýþýl Büyük ödüle para koymuþ olan büyük ödül eline sahip olan bir oyuncu aþaðýdaki tabloya baðlý olarak ödül alýr.
Flaþ $50
Ful $100
Kare $500
Sýralý Flaþ 10%’si Büyük ödül
Flaþ Royal 100%’si Büyük ödülPOKER ELLERÝNÝN DEÐERLERÝ:

Flaþ Royal         
Mümkün olan en yüksek deðerli el. Beþ kaðýt da sýra takip eder ve ayný renktendir.
        Örnek: A(kupa), K(kupa), Q(kupa), J(kupa), 10(kupa)

Sýralý Flaþ
Beþ kaðýt hem sýralý hem de ayný renktendir.
        Örnek: 10(karo), 9(karo), 8(karo), 7(karo), 6(karo)

Kare
Dört kaðýt ayný cinstendir.
        Örnek: 5(maça), 5(kupa), 5(sinek), 5(karo)

Ful
Üç kaðýt ayný cinsten, iki kaðýt diðer bir cinstendir.
        Örnek: K(maça), K(karo), K(kupa), 4(sinek), 4(maça)

Flaþ
Beþ kart ayný renktendir.
        Örnek: K(karo), J(karo), 9(karo), 6(karo), 3(karo), 2(karo)

Kent
Beþ kaðýt sýralýdýr (aslar baþa veya sona gelebilir)
        Örnek: 5(maça), 4(karo), 3(kupa), 2(sinek), A(maça)

Üçlü
Üç kaðýt ayný cinstendir.
        Örnek: 9(maça), 9(karo), 9(kupa), A(sinek), 8(maça)

Ýki Per
Ayný cinsten iki ikiþer kaðýtlý grup (dö Per)
        Örnek: 4(maça), 4(karo), J(kupa), J(sinek), A(maça)

Per
Ayný cinsten iki kaðýt
        Örnek: 8(maça), 4(karo), J(kupa), J(sinek), A(maça)

Yüksek deðerli kaðýt
Per bulunmayan ellerin deðeri en yüksek deðerli kaðýt ile belirlenir.
        Örnek: A (sinek), Q (sinek), 9 (karo), 6 (sinek), 3 (maça)